متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد حائری شیرازی
عنوان: هدیه خداوند پس از ازدواج

اولی که شما ازدواج می‌کنید، مردم بهتان یک باشلوقی، یک هدیه‌ای، می‌دهند، به تناسب دارایی که دارند و به تناسب قرابتی که به شما دارند؛ این می‌شود هدیه آنها. خوب خدای تعالی که از همه خویشاوندها پیش ما نزدیک‌تر است، و از همه‌اش هم به شما داراتر است، او چه به شما می‌دهد؟ اگر گفتی. باشلوق خدا شب عروسی چیست؟ همین است که مستحب است این زلف خانم را بگیری، بگویی خدایا به کلمات تو بر من حلال شد و به فرمان تو من جرأت می‌کنم دست بزنم به این، این به من محرم است. بعد می‌گوید فارزقنی الفها و ودها و حبها . این که خداوند می‌گوید این دعا را بگو، می‌خواهد اینها را بدهد که می‌گوید بگو. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بسؤال و تمنع العطیه . و این که شما مردها بعد از شب ازدواج، همسرتان در ذهنتان محبوبیت پیدا می‌کند، این لطف خدا است. عروس من به من گفت این را خدا می‌دهد اما همه این نعمت را حفظش نمی‌کنند، حرامش می‌کنند. آن را حفظش بکنید، کمش نکنید تا بهتر بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول به بالا